English to Albanian


- 1 -

What is the Registry?

The Registry is a database used to store settings and options for the 32 bit versions of Microsoft Windows inducing Windows 95. 96. ME and NT/2000. It contains information and settings for all the hardware, software, users, and preferences of the PC. Whenever a user makes changes to a Control Panel settings, or File Associations, System Policies, or installed software, the changes are reflected and stored in the Registry.

The physical files that make up the registry are stored differently depending on your version of Widows; under Windows 95 & 98 it is contained in two hidden files in your Windows directory, called USER.DAT and SYSTEM.DAT, for Windows ME there is an additional CLASSES.DAT file, while under Windows NT/2000 the files are contained separately in the %SystemRoot%«system32'Config directory. You can not edit these files directly, you must use a tool commonly known as a "Registry Editor" to make any changes (using registry editors will be discussed later in the article).

The Structure of The  Registry

The Registry has a hierarchical structure, although it looks complicated the structure is similar to the directory structure on your hard disk, with Regedit being similar to Windows Explorer

Each main branch (denoted by a folder icon in the Registry Editor) is called a Hive, and Hives contains Keys. Each key can contain other keys (sometimes referred to as sub-keys), as well as Values. The values contain the actual information stored in the Registry. There ore three types of values; String, Binary, and DWORD - the use of these depends upon the context.

There are six main branches, each containing a specific portion of the information stored in the Registry. They are as follows:

HKEY_CLASSES_ROOT - This branch contains all of your file association mappings to support the drag-and-drop feature. OLE information, Windows shortcuts, and core aspects of the Windows user interface.

HKEY_CURRENT_USER - This branch Inks to the section of HKEY_USERS appropriate for the user currently logged onto the PC and contains information such as logon names, desktop settings, and Start menu settings.

HKEY_LOCAL_MACHINE - This branch contains computer specific information about the type of hardware, software, and other preferences on a given PC. This information is used for all users who log onto this computer.

HKEY_USERS - This branch contains individual preferences for each user of the computer, each user is represented by a SID sub-key located under the main branch

HKEY_CURRENT_CONFIG - This branch links to the section of HKEY_LOCAl_MACHINE appropriate for the current hardware configuration

HKEY_DYN_DATA - This branch points to the part of HKEY_LOCAL_MACHINE. for use with the Plug-&-Play features of Windows, this section is dynamic and will change as devices are added and removed from the system

Editing The Registry

The Registry Editor (REGEDIT.EXE) is included with most version of Windows (although you wont find it on the Start Menu) it enables you to view, search and edit the data within the Registry. There are several methods for starting the Registry Editor, the simplest is to click on the Start button, then select Run and in the Open box type-regedit.

Using Regedit to modify your Registry

Once you have started the Regedit you will notice that on the left side there is a tree with folders and on the right the contents (values) of the currently selected folder.

Like Windows explorer, to expand a certain branch, dick on the plus sign [+] to the left of any folder, or just double-dick on the folder. To display the contents of a key (or folder), just click the desired key and look at the values listed on the right side. You can add a new key or value by selecting New from the Edit menu, or by right-clicking your mouse and you can rename any value and almost any key with the same method used to rename files: right-click on an object and click rename, or click on it twice (slowly), or just press F2 on the keyboard Lastly, you can delete a key or value by clicking on it and pressing Delete on the keyboard, or by right-clicking on it and choosing Delete.

Note: it is always a good idea to backup your registry before making any changes to it. It can be intimidating to a new user, and there is always the possibility of changing or deleting a critical setting causing you to have to reinstall the whole operating system.

 

Çfarë është Regjistri?

Regjistri është një bazë të dhënash që përdoret për të ruajtur komandat dhe opsionet për versionet 32-bitëshe të Microsoft Windows ku përfshihen dhe Windows 95, 98, ME dhe NT/2000. Ai përmban informacione dhe komanda për të gjitha pjesët elektronike, programet, përdoruesit dhe preferencave për kompjuterin. Kurdoherë që një përdorues bën një ndryshim në komandat e Panelin e Kontrollit, Shoqërimin e Skedave, Politikat e Sistemit ose në programet e instaluara ndryshimet pasqyrohen dhe ruhen në Regjistër.

Pjesët fizike që përbëjnë regjistrin janë ruajtur në mënyra të ndryshme në varësi të versionit të Windows; në Windows 95 dhe 98 ato ndodhen në dy skeda të fshehura në direktorinë e Windows të quajtur USER DAT dhe SYSTEM.DAT, për Windows ME ekziston edhe një skedë shtesë CLASSES.DAT ndërsa në Windows NT/2000 këto skeda përfshihen të ndara në direktorinë %SystemRoot%\System32Config. Këto skedarë nuk mund t’i ndryshoni drejtpërdrejt, por mund të përdorni një mjet të njohur si "Registry Editor" për të bërë ndryshimet (do të diskutojmë modifikuesit e regjistrit më vonë gjatë këtij artikulli).

Struktura e Regjistrit

Regjistri ka një strukturë hierarkie dhe megjithëse duket e ndërlikuar ajo është e ngjashme me strukturën e direktorisë në hard diskun tuaj ndërsa Regedit është i ngjashëm me Windows Explorer.

Çdo degë kryesore (e paraqitur nga një ikonë skedari në Registry Editor) quhet Hive (Koshere) dhe Kosheret përmbajnë Kyçe. Çdo kyç përmban kyçe të tjerë (shpesh të quajtur nën-kyçe) sikurse dhe të dhëna. Të dhënat përmbajinformacionin që ruhet në Regjistër. Ka tre lloje të dhënash String, Binary dhe DWORD, përdorimi i të cilave varet nga konteksti.

Ka gjashtë degë kryesore dhe secila prej tyre përmban një pjesë specifike të informacionit të ruajtur në Regjistër. Ato janë siç më poshtë vijon:

HKEY_CLASSES_ROOT - Kjo degë përmban të gjitha shoqërimet e programuara të skedave për të zbatuar tiparin zvarrit dhe lësho, informacionin OLE, shkurtoret e Windows-it dhe aspektet thelbësore të paraqitjes së Windows.

HKEY_CURRENT_USER - Kjo degë lidhet ndarjen e HKEY_USERS që përshtatet me përdoruesin që aktualisht është duke përdorur kompjuterin dhe përmban informata të tilla si emri i përdoruesit, komanda të desktopit dhe të Menysë Fillestare.

HKEY_LOCAL_MACHINE - Kjo degë përmban informacion specifik rreth llojit të komponentëve fizikë, programeve dhe preferencave të tjera të një kompjuteri të dhënë. Ky informacion përdoret për të gjithë përdoruesit që kanë të drejtë hyrjeje.

HKEY_USERS - Kjo degë përmban preferencat individuale për çdo përdorues kompjuteri ku çdo përdorues përfaqësohet nga një nën-kyç SID të vendosur nën degën kryesore.

HKEY_CURRENT_CONFIG - Kjo degë lidhet me ndarjen e HKEY_LOCAL_MACHINE të përshtatshme me konfigurimin aktual të komponentëve fizikë.

HKEY_DYN_DATA - Kjo degë të çon te pjesa HKEY_LOCAL_MACHINE që përdoret me tiparet Fut dhe Luaj të Windows, kjo ndarje është dinamike dhe ndryshon sa herë që shtohen dhe hiqen aparate nga sistemi.

Modifikimi i Regjistrit

Modifikuesi i Regjistrit (REGEDIT.EXE) është i përfshirë në shumicën e versioneve të Windows (megjithëse nuk gjendet në Menynë Fillestare) dhe bën të mundur të shikosh, kërkosh dhe modifikosh të dhënat brenda Regjistrit. Ka shumë mënyra për hapur Modifikuesin e Regjistrit ku më e thjeshta është që të klikosh mbi butonin Start dhe to klikosh Run dhe në dritaren që del të shtypësh "regedit".

Përdorimi i Regedit për të modifikuar Regjistrin

Pasi keni hapur Regedit do të vini re se në anën e majtë ndodhet një pemë me skedarë dhe në të djathtë ndodhen të dhënat ë skedës së përzgjedhur.

Në mënyrë të ngjashme me Windows Explorer, për të zgjeruar një degë të caktuar klikoni mbi shenjën plus [+] në të majtë të çdo skedari ose dopio-klik mbi vetë skedarin. Për të paraqitur përmbajtjen e një kyçi (apo skedari) vetëm klikoni mbi kyçin e dëshiruar dhe shikoni të dhënat në anën e djathtë. Mund të shtoni një kyç të ri ose të dhëna duke klikuar mbi New nga menyja Edit ose duke klikuar me butonin e djathtë të miut. Dhe mund të riemërtoni çdo të dhënë apo gati çdo kyç me të njëjtën metodë që përdoret për të riemërtuar skedat; klikim me të djathtën e miut te një objekt dhe kliko riemërtim, ose dopio-klikim (ngadalë), ose thjesht shtyp F2 mbi tastierë më në fund mund të fshini një të dhënë apo kyç duke klikuar dhe duke shtypur Delete në tastierë, ose duke klikuar me të djathtën dhe zgjedhur me pas Delete.

Vini re. Është gjithmonë një ide e mire të mbash një kopje rezervë të Regjistrit para se të bëni ndryshime në të. Mund të jetë frikësuese për një përdorues të ri dhe ka gjithmonë një mundësi për të ndryshuar apo fshirë një komande kritike që mund të shkaktojë ri-instalimin e të gjithë sistemit operativ.


- 2 -

Alexander McQueen

With a shaved head and numerous tattoos, Alexander McQueen does not look like a typical fashion designer, much less one who, up until 2001, was chief designer for French label Givenchy. Known for his wild and wacky catwalk shows, as well as his take-no-prisoners attitude, the seemingly defiant "bad boy" of fashion is also a master tailor.

Showing in Paris at the Grand Hall of La Villette, admirers, Kate Moss, Skin and Grace Jones, sat front row, waiting for the performance to unveil. The alien nation show transported the audience back to the beginning of time, with models clad in nude earth tones, and various sheepskin and fur coats. His cuts, choice of fabrics and design showed off the absolute simplicity of how to make beautiful clothes. Alexander is a skilled designer with perfectly tailored clothes, always hinting at a deep, almost macabre desire. It is this insight and skill that has Hollywood stars lining up to wear his creations. Oscar winning actress, Charlize Theron, adores his designs, and also Liv Tyler.

Alexander's individual style has caused quite a stir over the years. Still, amidst all the criticism, in 1996 he was awarded the "British Designer of the Year" award, catapulting him into a prime position at Givenchy. With the arrival of Alexander, Givenchy was buzzing with an almost barbaric energy that he injected into his clothes. Years on, he now heads fashion house, Gucci.

In view of all his accomplishments, it is easy to forget how young he really is. He has a kid’s playfulness perversely tied to a ruthlessness that makes him something of a walking contradiction.

While the Alexander McQueen of Gucci is producing more approachable, wearable clothes, the other side of Alexander continues to impress us with his genius and individuality.


Aleksandër MekKuin

Me kokën e qethur dhe tatuazhe të shumta, Aleksandër MekKuin nuk duket si një stilist tipik mode, aq më pak ai që deri në vitin 2001 ka qenë krye-stilisti i markës së njohur franceze Givenshi. I njohur për koleksionet e tij të krisura dhe të papërmbajtura, sikurse dhe për qëndrimin e tij të pamëshirshëm, "djali i keq" në pamje të parë mospërfillës është gjithashtu mjeshtër në rrobaqepësi.

Gjatë shfaqjeve të tij në Paris në Grand Holl të La Villetës, ndodheshin admirueset e tij Keit Mos, Skin dhe Greis Xhons duke pritur të zbulohej skena. Koleksioni i tij i pazakontë e çoi publikun prapa në fillimet e kohës me modele të mbuluara me nuancat e ngjyrës së tokës dhe pallto me lesh deleje e gëzof. Prerjet e tij, zgjedhja e materialeve tregonin më së miri thjeshtësinë absolute në krijimin e rrobave të bukura.

Aleksandri është një stilist i aftë që krijon veshje të qepura mirë, të cilat gjithmonë kanë për synim një dëshirë të thellë, gati makabre. Është pikërisht ky depërtim dhe aftësi që i ka bërë yjet e Hollivudit t'i veshin ato. Çarliz Theron, aktore fituese e çmimit Oskar, i adhuron veshjet e tij sikurse dhe Liv Tyler.

Stili individual i Aleksandrit ka shkaktuar trazira përgjatë viteve. Megjithatë, mes kritikave, në vitin 1996 u nderua me çmimin "Stilisti Britanik i Vitit", i cili e solli në krye të kompanisë Givenshi. Me arritjen e Aleksandrit, Givenshi lëvizi me një energji gati barbare të cilën ai e injektoi te rrobat. Vite më pas, sot ai drejton shtëpinë e modës Guçi. Duke parë arritjet e tij, është e lehtë të harrohet mosha e tij. Ai ka një mendje fëmije të lidhur në mënyrë të mbrapshtë me një dhembshuri që e bën mishërimin e kundërshtimeve.

Ndërsa Aleksandër MekKuin i Guçit po krijon veshje më të pranueshme, që mund të vishen, ana tjetër e Aleksandrit vazhdon të na bëjë përshtypje me talentin dhe personalitetin e tij.


- 3 -

Alzheimer's gene

 Alzheimer's Disease is a common brain disorder resulting in severe dementia and loss of intellectual capacity. Millions of people around the world suffer from the debilitating condition, the majority of them elderly. The five percent of early onset cases of Alzheimer's has a proven genetic basis. But the causes of late onset strain are less well known and there is no known cure for the disease. Now, scientists have made a major breakthrough. They have identified the interaction of two genes, one of which is already known to increase the likelihood of developing the disease later in life. Researchers believe this to be the key to understanding how this devastating disease develops.

After a person reaches 65, the risk of Alzheimer's doubles every five years. Research indicates that it is more common among Caucasians than Asians and amongst black Americans than black Africans. Research is also considering environmental factors, which are hard to pinpoint.

Science continues its difficult uphill struggle against Alzheimer's even though the realistic development of a successful drug is at least a decade away.

 

Gjenet Alzheimer

Sëmundja Alzheimer është një çrregullim i zakonshëm në tru që shkakton humbje të kapacitetit intelektual. Miliona njerëz në të gjithë botën vuajnë nga kjo gjendje dobësuese dhe shumica e tyre janë të moshuar. 5 përqind e rasteve në moshë të re të kësaj sëmundjeje janë shkaktuar nga gabime gjenetike por rastet ne individë te moshuar janë më pak të njohura dhe nuk ka kurë që njihet për to. Në ditët e sotme shkencëtarët kanë bërë një zbulim të madh. Ata kanë identifikuar bashkëveprimin e dy gjeneve njëri prej të cilëve dihet se rrit mundësinë për tu sëmurur më vonë në jetë. Studiuesit besojnë se kjo është mënyra për të kuptuar se si zhvillohet kjo sëmundje.

Pasi një person arrin moshën 65 vjeçare rreziku i kësaj sëmundjeje dyfishohet çdo pesë vjet Studiuesit tregojnë se ndodh më shpesh te njerëzit e bardhë se te aziatikët dhe te afro-amerikanët se te afrikanët. Studimi po merr parasysh edhe mjedisin si një faktor megjithëse është i vështirë për t'u analizuar.

Shkenca po vazhdon luftën e vështirë kundër sëmundjes Alzheimer megjithëse gjetja reale e një ilaçi efektiv është të paktën një dekadë larg.


Comments